Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

fuckingspider
5888 5c26
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
fuckingspider
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
fuckingspider
9049 6154
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent

March 10 2017

fuckingspider
fuckingspider
fuckingspider

March 03 2017

fuckingspider
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams

February 14 2017

fuckingspider
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
fuckingspider
fuckingspider
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek

June 19 2015

fuckingspider
Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea viaartlover artlover

June 15 2015

fuckingspider
3548 ec52
Reposted frombenzoesen benzoesen
fuckingspider
7909 6439 500
Reposted frombenzoesen benzoesen

June 05 2015

fuckingspider
6763 1470
Reposted fromfungi fungi viafinal final
fuckingspider
5402 64e5
Reposted fromnimble nimble viafinal final
fuckingspider

May 29 2015

fuckingspider
Reposted fromfinal final viafancy-tangerine fancy-tangerine
fuckingspider
fuckingspider
fuckingspider
Reposted fromMoonTide MoonTide viafancy-tangerine fancy-tangerine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl